آدرس دفتر مرکزی :

یزد-صفائیه-خیابان تیمسار فلاحی-جنب بانک مسکن 38266414-035  فکس : 38266414-035