پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

فراهم کننده بستر فعالیت های اقتصادی از طریق جذب و مدیریت سرمایه

خرید، فروش و تضمین سهام گروه پیشگامان

سرمایه گذاری در خطوط ارتباطی استان یزد

مشارکت و سرمایه گذاری با سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی