سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرا
1) مرکز امن داده soc
      1/1 شرکت امن افزار

2) اجرای فیبر نوری در دریاهای آزاد

3) بانک الکترونیک

4) بندر خشک

5) ایجاد بزرگترین مرکز IT در استان یزد

6) فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
        6/1 باشگاه ورزشی پیشگامان
7) انرژی های نوین