پروژه ها

سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرا

 (1   مرکز امن داده soc
      1/1                                       شرکت امن افزار

  (2   اجرای فیبر نوری در دریاهای آزاد

 (3  بانک الکترونیک

 (4  بندر خشک

 (5  ایجاد بزرگترین مرکز IT در استان یزد

 (6 فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
        6/1                                       باشگاه ورزشی پیشگامان
 (7 انرژی های نوین